English

My eating habbits
I'm against diets. People should eat well. You can train, but do not lose a delicious meal to lose weight. I eat everything and do not count calories. In the morning and in the afternoon I eat at school and then at home. I like hot dogs, khachapuri, ice cream, sweets and juice. At home I eat my mother's delicious food. While doing home work I always drink tea and eat fruit. Of course, I also like fast food, but not too often.

Ո՞վ եմ ես
Յուրաքանչյուր մասնակցի մեջքին ամրեցրեք մի հայտնի մարդուանուն (այնպես, որ նրանք չկարողանան տեսնել այն): Հետո մասնակիցներին խնդրեք, որ պտտվեն ամբողջ սենյակով, հարցնելով իրարից նրանց հայտնի մարդու ինքնության մասին: Հարցին կարող են միայն պատասխանել «այո» կամ «ոչ»: Խաղը շարունակվում է այնքան, միչև բոլորը հասկանում են, թե ով են նրանք:

Ի՞նչ է փողվել

Մասնակիցները զույգերով բաժանվում են: Խաղընկերները ուսումնասիրում են միմյանց և փորձում են հիշել միմյանց տեսքը: Այնուհետև մեկը մեջքանց շրջվում է մինչ մյուսը երեք փոփոխություն կանի իր տեսքում: Օրինակ` իրենց ժամացույցը դնում են կապում են մյուս դաստակից, ակնոցներն են հեռացնում կամ շապիկի թևերը բարձրացնում են: Իսկ հետո մյուս խաղացողը ետ է շրջվելով, պետք է գուշակի երեք փոփոխությունները: Ապա խաղացողները փոխվում են դերերով:

Christmas in Japan
Christmas has only been widely celebrated in Japan for the last few decades. It's still not seen as a religious holiday or celebration as there aren't many Christians in Japan. Now several customs that came to Japan from the USA such as sending and receiving Christmas Cards and Presents are popular.
In Japan, Christmas in known as more of a time to spread happiness rather than a religious celebration. Christmas Eve is often celebrated more than Christmas Day. Christmas Eve is thought of as a romantic day, in which couples spend together and exchange presents. In many ways it resembles Valentine's Day celebrations in the UK and the USA. Young couples like to go for walks to look at the Christmas lights and have a romantic meal in a restaurant - booking a table on Christmas Eve can be very difficult as it's so popular!

View image | gettyimages.com
Fried chicken is often eaten on Christmas day. It is the busiest time of year for restaurants such as KFC and people can place orders at their local fast food restaurant in advance! There was an advertising campaign by KFC in the 1974 called 'Kentucky for Christmas!' (Kurisumasu ni wa kentakkii!) which was very successful and made KFC popular for Christmas!
The traditional Japanese Christmas food is Christmas cake, but it's not a rich fruit cake, but is usually a sponge cake decorated with strawberries and whipped cream. The 'shortcake' emoji [🍰] is Japanese Christmas cake!

#500025301 / gettyimages.com
Christmas is not a national holiday in Japan. However, often schools are closed on Christmas Day. The Emperor's birthday is a national holiday on the 23rd December and there's also a New Year school break. So the holiday break often starts around the 23rd. But most businesses will treat the 25th as a 'normal' working day.
In Japanese Happy/Merry Christmas is 'Meri Kurisumasu'. And it's written in the two Japanese scripts like this; Hiragana: めりーくりすます; Katakana: メリークリスマス. Happy/Merry Christmas in lots more languages.
Parties are often held for children, with games and dancing. Japanese Christmas Cake is a sponge cake decorated with trees, flowers and a figure of Santa Claus.
In Japan Santa is known as サンタさん、サンタクロース santa-san (Mr Santa). Another Japanese gift bringer is Hoteiosho, a Japanese god of good fortune from Buddhism and not really related to Christmas.

The Japanese New Year (called 'o shogatsu') is more like a traditional Western Christmas. New year is the period where families get together, have a special meal, pray and send greetings cards. New year is celebrated over five days from December 31st to January 4th and is a very busy time.

Imagine to spend a week without digital devices
I can easily imagine my life without a dagitle dives. Of course, they are a large part of our daily routine, but I try to use them less often. There are more interesting things to do. You can spend time with friends, ride a bike, play different games. But not everyone wants it. The most of people spend their entire day in front of the computer. They are already addicted, they do not think there is a real life beyond the computer screens.

Is it necessary to choose homework?
I've always been interested in languages. I want to become a linguist. That's why I chose English homework. I think everyone should study, because English understand in all countries. The main websites, movies, magazines written in English. And the English is very beautiful language.

Hobbies and Interests
I have many hobbies and interests. I have very little free time, but I manage to do different things. I love to draw, sing, dance, watch movies. Often I spend my free time doing those things.

An unusal hobby

Claire Williams is 15. She’s from Wales. Her friends play volleyball and go to the cinema. They like swimming and dancing. But Claire doesn’t. She has an unusual hobby: beekeeping. She’s got four beehives. She isn’t sure, but she thinks she’s got about 40,000 bees. In the spring, this is a typical Sunday for Claire: 7.30 Claire gets up. She has breakfast with her parents. 8.30 Claire puts on her special clothes and goes out into the garden. She feeds the bees with sugar and water. She sometimes takes photos of the bees, too. 11.00 Claire’s friends Hannah and Kate come round. They don’t go near the hives. ‘We enjoy watching Claire with the bees,’ they say. ‘But we’re a bit scared of them!’ Claire talks to her friends for a while. Then Hannah and Kate say goodbye, and Claire goes back to the bees. 1.15 It’s lunchtime. Claire likes telling her family about bees. ‘They fl y 80,000 kilometres to make one kilo of honey!’ she says. ‘And they visit about three million fl owers!’ 3.00 In the afternoon, Claire stays in her room. She loves reading about bees on the internet or in books. In the summer, Claire’s bees produce about 40 kilos of honey. Claire takes the honey to a little shop and sells it. She doesn’t spend the money, because she wants to buy more beehives!
Քլեյր Վիլիամսը 15 տարեկան է: Նա Ուելսից է: Նրա ընկերները վոլեյբոլ են խաղում և կինոթատրոն են գնում: Նրանք սիրում են լողալ և պարել, բայց Քլեյրը չի սիրում: Նա մի անսովոր հոբբի ունի՝ մեղուների խնամք: Նա չորս փեթակ ունի: Նա վստահ չէ, բայց կարծում է, որ ունի 40.000 մեղու: Գարնանը նրա սովորական առավոտը այսպիսին է: 7:30 Քլեյրը արթնանում է և նախաճաշում իր ծնողների հետ: 8:30 նա հագնում է իր հատուկ համազգեստը և դուրս գալիս այգի: Կերակրում մեղուներին շաքարավազով և ջրով: Երբեմն Քլեյրը նաև լուսանկարում է մեղուներին: 11:00 նրա ընկերներ Հաննան ու Կեյտը գալիս են հյուր, բայց փեթակներին չեն մոտենում: Նրանք ասում են, որ նրանց դուր է գալիս դիտել Քլեյրին մեղուների հետ, բայց նրանք վաղենում են դրանցից: Քլեյրը մի փոքր զրուցում է իր ընկերների հետ, իսկ հետո նրանք հրաժեշտ են տալիս և նա վերադառնում է մեղուների մոտ: 1.15 ճաշի ժամն է: Քլեյրին դուր է գալիս ընտանիքի անդամներին պատմել մեղուների մասին: Նա պատմում է, որ նրանք թռչում են 80.000 կիլոմետր, որպեսզի պատրաստեն մեկ կիլոգրամ մեղր և հանդիպում են մոտավորապես երեք միլիոն ծաղիկների: 3.00 կեսօրին նա մնում է իր սենյակում: Նա սիրում է համացանցում կամ գրքերում մեղուների մասին կարդալ: Ամռանը Քլեյրի մեղուները պատրաստած են լինում 40 կիլոգրամ մեղր: Նա մեղրը տանում է փոքրիկ խանութ և վաճառում: Նա այդ գումարը չի ծախսում գումարը, որովհետև ցանկանում է գնել ավելի շատ փեթակներ:

Joke about a bed

Peter goes to a doctor. “Doctor, I have a problem,” he says. “When I sleep in my bed, I think that there is somebody under my bed. I look under my bed and I think there is somebody on my bed. On, under, on, under. I think that I am crazy!”
The doctor thinks for one minute. Then he says, “Come to me for 2 years. Come here three times in a week and I will help you.”
“How much will I pay?” Peter asks.
“One hundred dollars for a visit,” the doctor says.
Peter says, “I will think about it.”
Peter never comes back. After two weeks, he meets the doctor on the street.
“Why didn’t you come to visit me?” the doctor asks.
“One hundred dollars for one visit? It is expensive for me. A barman helped me for 10 dollars.”
The doctor doesn’t understand, “What did he do with you?”
“He told me to cut the legs of the bed.”

Փիթերը գնաց բժշկի մոտ.
-Բժիշկ ես խնդիր ունեմ,- ասաց,- Երբ ես անկողնուս մեջ քնում եմ կարծում եմ թե մահճակալիս տակ ինչ որ մեկը կա: Նայում եմ մահճակալիս տակ և կարծում եմ, թե մահճակալիս վրա ինչ որ մեկը կա: Վրան, տակը, վրան, տակը: Կարծում եմ, որ գժվել եմ.
Բժիշկը մի րոպե մտածեց հետո ասաց.
-Երկու տարի, շաբաթըերեք անգամ եկեք ինձ մոտ և ես կօգնեմ ձեզ.
-Որքան ես պետք է վճարեմ,- հարցրեց Փիթերը.
-Հարյուր դոլլար մեկ այցի համար,- պատասխանեց բժիշկը.
Փիթերն ասաց.
-Ես կմտածեմ այդ ուղությամբ:
Փիթերն էլ երբեք չվերադարձավ: Երկու շաբաթ հետո նա փողոցում բժշկին հանդիպեց:
-Ինչո՞ւ չեկար ինձ մոտ,- հարցրեց բժիշկը.
-Հարյուր դոլլար մեկ այցի համա՞ր: Դա շատ թանկ է ինձ համար: Բարմենն ինձ տաս դոլլարի դիմաց օգնեց:
Բժիշկը չհասկացավ,- ի՞նչ արել նա քեզ հետ.


-Նա առաջարկեց ինձ հանել մահճակալի ոտքերը:

Easter facts1. 76% of people eat the ears on chocolate bunnies first. Մարդկանց 76 տոկոսը առաջին շոկոլադե նապաստակների ականջներն էին ուտում:
2. Americans consume over 16 million jellybeans on Easter, enough to circle the globe three times over.- Ամերիկացիները վատնում են ավելի քան 16 մլն դոնդող լոբի Զատկին, այն երեք անգամ ավելի բավարար է աշխարհի շրջանակում:
3. Half of the states in the United States have banned the practice of dyeing chicks for Easter. However, Florida recently overturned the 45-year-old law of preventing the dyeing of animals, which will come into effect July 1st.- Միացյալ Նահանգներում պետության կեսի պրակտիկան արգելել է Զատկի համար ճուտիկներին ներկելը:  Սակայն, Florida վերջերս տապալել է 45 - ամյա օրենքը կանխելու կենդանիների ներկումը, որն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 1 - ին.
4. When coloring Easter eggs, it is recommended to use food grade dyes, commercial egg dyes, fruit-drink powders or liquid food coloring.- Երբ գունավորում եք Զատկի ձվերը, խորհուրդ է տրվում օգտագործել ուտելիք դասարանի ներկայութամբ, առեւտրային ձվի ներկանյութերով, մրգային ըմպելիքի փոշի կամ հեղուկ սննդամթերքի երանգավորումը:
5. To help Americans in need, egg farmers across the country are donating more than 11 million eggs to food banks across the nation.- Ամերիկացիների կարիքները օգնելու համար, ձու արտադրողնները ամբողջ երկրում նվիրաբերեցին ավելի քան 11 մլն ձու սննդի բանկերի ողջ ժողովրդին.
6. The White House hosts an Easter Egg Roll on the front lawn each year. This tradition was started by President Rutherford B. Hayes in 1878.- Սպիտակ տունը հյուրընկալում է Easter Eggs Roll առջեւի Մարգագետիններն ամեն տարի. Այս ավանդույթը սկսվել է նախագահ RUTHERFORD B Hayes-ից 1878թ.

Комментариев нет:

Отправить комментарий