Ֆիզիկա

9 դասարան
Թեստ` Օպտիկա
Տարբերակ 1
1) 3. համասեռ միջավայրում լույսի տարածվում է ուղղագիծ։
2) 4. միայն գ-դ
3) 2. 1,08 մ
4) 1. զուգահեռ փնջի տեսքով
5) 2.25°
6) 3.գ
7) 4. կմեծանա 1մ-ով
8) 2. 0,4 մ
Զուգորդական միացում

Գործնական աշխատանքImage result for զուգահեռ միացում ֆիզիկա

A = 0,16Ա = Y               U1 = 4,8Վ
A1=0,2 = Y1                  U2 = 4,8Վ
A2=0,39 = Y2                U = 5

R1=U1/Y1                          R1 = 30օմ
R2=U/Y2                            R2 = 24օմ
R = R1*R2/R1+R2

R = 30*24/30=24 = 720/54=13,3 U (օմ)


Հաջորդական միացում 

Գործնական աշխատանք
y=0,5Ա

Image result for հաջորդաբար ֆիզիկա
y=y1=y2=0,5Ա
u=5վ
u1=1,6 վ
u2=2,8վ
R=u/y=5y/0,5ա=10(օմ)
R1=u1/y=1,6վ/0,5Ա=3,2(օմ)
R2=u2/y=2,8/0,5=5,6(օմ)
R1+R2=R=3,2+5,6=8,8(օմ)
Լավարատոր աշխատանք 11.10.2017

Հաղորդիչի դիմադրության չափումն ամպերաչափի և վոլտաչափի միջոցով։
Աշխատանքի նպատակը․ կառուցել հոսանքի ուժի կախումը հաղորդիչի ծայրերին կիրառված լարումից պատկերող գրաֆիկը։ Գրաֆիկի միջոցով որոշել հաղորդիչի դիմադրությունը։
Անհրաժեշտ պարագաներ․ հոսանքի աղբյուր (գալվանական տարրերի կամ կուտակիչների մարտկոց), հետազոտվող հաղորդիչ (նիկելինե կամ կոնստանտե հաղորդալարի փաթույթ), ռեոստատ, ամպերաչափ, վոլտաչափ, բանալի և միացնող հաղորդալալրեր։
Փորձի կատարման ընթացքը։ 
1. Հավաքեք նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան։ Հիշեք, որ ամպերաչափը միացվում է հետազոտվող հաղորդչին հաջորդաբար, իսկ ոլտաչափը ՝ զուգահետ։ 
2. Ռեոստատի միջոցով հետազոտվող հաղորդչում կարգավորեք էլեկտրա տարբեր կան հոսանքը։ Սողնակի յուրաքանչյուր դիրքում չափեք հոսանքի ուժի և լարման արժեքները։ Չափումները կրկնեք սողնակի 4 կամ 5 տարբեր դիրքերի համար։
3. Չափման արդյունքները գրանցեք աղյուսակում։
4. Չափման արդյունքների հիման վրա կաուցեք հոսանքի ուժի կախումը լարումից պատկերոող գրաֆիկը։ Ընտրելով համապատսխան մասշտաբ՝ աբոցիսների առանցքի վրա տեղադրեք լարման, օրդինատների առանցքի վրա ՝ հոսանքի ուժի արժեքները։
5. Յուրաքանչյուր չափման տվյալներով հաշվեք հաղորդչի դիմադրությունը՝ օգտվելով  Օհմի օրենքից։
6. Հաշվեք հաղորդչի դիմադրության՝ ստացված արժեքների թվաբանական միջինը։

7. Հաշվումների արդյունքները գրանցեք աղյուսակում։
R1+R2+R3/3


Էլեկտրականություն
16. Լիցքավորված մարմինների փոխադարցությունը 
Էլեկտրացույց
Էլեկտրական դաշտ
Տարբերակ 3
Էջ 52
1. Պատասխան՝ 2. բացասական
2. Պատասխան՝ 2. Բացասական լիցքով
3. Պատասխան՝ 1. Դրական
4. Պատասխան՝ 2. Բացասական
5. Պատասխան՝ Առաջին
6. Պատասխան՝ Երկրորդ
7. Պատասխան՝ Երրորդ
Դինամիկա
Մեխանիկայի այն բաժինը, որը ուսումնասիրում է տարաբնույթ շարժումների առաջացման և փոփոխման պատճառները, կոչվում է դինամիկա: Այդ դինամիկայի հիմքում ընկած են Նյուտոնի երեք օրենքները: Մարմինը պահպանում է իր դադարի վիճակը կամ գտնվում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման մեջ, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ եթե ազդում են ապա այդ ուժերը համակշռում են:
Հավասարաչափ արագացող շարժում, արագացող շարժման արագություն, ճանապարհը:
Ազատ անկում, ազատ անկման արագացում:
Հավասարաչափ արագացող շարժումը՝ անհավասարաչափ շարժում է, որովհետև հավասարաչափ շարժման դեպքում արագությունը չի փոխվում, հաստատուն է ողջ շարժման ընթացքում: Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող, եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցում փոխվում է նույն չափով:
Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավսար է մարմնի շարժման արագության փոփողության և այն ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, որի ընթացքում կատարվել է այդ փոփոխությունը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում: Այն նշանակում են a տառով՝ լատիներեն ակսելեռատիո(արագացում):
Հավսարաչափ արագացող շարժման դեպքում, արագացումը հաստատուն է: Որպես հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման միավոր ընդունվում է այն մարմնի արագացումը, երբ այդ շարժման արագությունը յուրաքանչյուր մեկ վարկյանում փոխվում է մեկ մետր վարկյանում: Այդ միավորը կոչվում է մեկ մետր վարկյան քառակուսի: Հավասարաչափ արագացող շարժման արագությունը հավասար կլինի V=a*t:Լաբորատոր աշխատանք
Նպատակը՝ ծանոթանալ լաբորատորիայի անվտանգության կանոններին՝ ուսուցչի ծանոթացմամբ:
Ծանոթանալ այն չափիչ գործիքների հետ որոնց հետ մենք աշխատելու ենք:
Այդ գործիքների հետազոտում և դրանց սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքի և չափման սխալը որոշում:
Աշխատանքի ընթացքը
Դասերին ծանոթացել ենք անվտանգության կանոններին: Իմացել ենք որ կա 2 տեսակի հոսանքի աղբյուրներ մեկը 36 մյուսը 220 ոլտ: Այն գործիքները որոնք ցածր լարմամբ են աշխատում չի կարելի միացնել բարձր լարմամբ վարդակին: Ծանոթացել ենք տարբեր գործիքների հետ՝ ջեռուցիցչների, հոսանքի փոխանցիչների, կշեռքների, չափագլանների, տարբեր քանոնների, տարաների և տարբեր ուժաչափիչների:
Մենք այդ գործիքները նախ սկսեցինք հետազոտել՝ գործիքից օգտվելուց առաջ պետք է նայել իր չափման հնարավարությունները:
Դրա ամենաներգևի և ամենավերևի նրբագծերի դիմաց գրված թվերը ցույց են տալիս սարքի չափման հնարավորությունները:
Որից հետո նկատեցի, որ բոլոր չափիչ գործիքների նման են նրանով, որ բոլորի վրա կան նրբագծերով արված բաժանումներին, որին անվանում ենք սանդղակ:
Մենք հասկացանք, որ գործիքից օգտվելուց առաջ ուսումնասիրում ենք դրա չափման հնարավորությունները:
1 լ. - 1դմ.3
1 մլ. - 1սմ.3
3 - 1մ*1մ*1մ-10դմ*10դմ*10դմ-1000դմ.3-1000լ.
Իմ չափագլանի մեջ լցրեցի ջուր և իմացա նրա ծավալը:
Չափանոթի բաժանման արժեքը՝ C=200-1005=20 սմ.3 Չափման սխալը կլինի`C1=20սմ.3:2=10սմ.3
Չափագլանի ջրի ծավալը՝ V=140 սմ.310սմ.3


Դաս 4
|Շարունակել որոշել լաբորատորիայում գտնվող տարբեր գործիքների      սանդղակների բաժանման արժեքները,չափման սխալը,չափման սահմանը
Պարզաբանել և կրկնել հետևյալ հարցերը՝
1.Ի՞նչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք:
Պետք է գտնել սանդղակի մոտակա երկու գծիկները որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված։ Այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքր արժեքը և ստացված արդյունքը բաժանել նրանքց միջև եղած բաժանումների թվին:
C=600-500=100, 100:10=10մլ.
2.Ո՞րն է սարքի չափման սահմանը,
Սարքի ամենավերևի և ամենաներքևի թվերը ցույց են տալիս դրա չափման սահմանը:
3.Ո՞րոշել տրված գործիքի չափման սխալը
Չափման սխալը՝ C=10մլ.25մլ.
Ծավալը՝ V=220մլ.
220-5մլ.<V<220+5մլ.
Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ166ից,վարժություններ1ից-15-ը


Կանոնավոր և անկանոն պինդ մարմնի ծավալի որոշումը
Անհրաժեշտ առարկաներ՝ չափագլան, քանոն, թել, մկրատ, ջուր:
Կանոնավոր մարմնի ծավալի որոշումը: Քանոնի միջոցով պետք է չափել կանոնավոր մարմնի չորսունը: Ես ունեմ ձայտե և մետաղյա չորսու: Այն որոշելու համար քանոնով չամում եմ նրա երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը նշանակելով համապատասխանաբար a, b, h տառերով:
Փայտ
a=2,5 սմ.
b=2,5 սմ.
h=9,3 սմ.
V=a*b*հ=58,125 սմ.3
Մետաղ
a=2 սմ.
b=1 սմ.
h=3 սմ.
V=a*b*h=2*1*3=6 սմ.3
Այժմ իմ մետաղյա չորսուի ծավալաը կորոշեմ չափագլանի օգնությամբ: Դրա համար նախ որոշում եմ իմ չափագլանի սանդղակի բաժանման արժեքը: Սանդղակը դա գործիքի վրա նրբագծերով արված բաժանումներն են: Գործիքի բաժանման սխալը գործիքի բաժանման արժեքի կեսն է
C=800սմ3-700սմ310=10 սմ.3
C1=10մլ.25մլ.
Նույն այդ կանոնավոր մարմնի ծավալը որոշում եմ չափագլանով: Դրա համար նախ որոշեմ չափագլանի ձանդղակի բաժանման արժեքը
Չափանոթի մեջ լցնում եմ այնքան ջուր, որ իմ չորսունը կարողանա սույզվել
Լցված ջրի ծավալը չափագլանում ջրի ծավալը
V1=180 սմ.35մլ.3
Մարմինը կապում եմ թելով և իջեցնում ջրի մեջ մինչև սուզվելը
Ջրի և մարմնի ծավալը՝
V2=190 սմ.3 5 մլ.3
Սուզված մարմնի ծավալը կլինի` V1-V2, 190-180=10 սմ.3


6. Մարմնի փոխազդեցությունը
Մարմնի զանգված
Զանգվածի միավորներ
 1. Մարմնի շարջման արագությունը փոփոխվում է նրա վրա այլ մարմնի ազդեցությունից հետո
  Պատասխան՝ 3
 2. Ո՞ր դեպքում Ա սայլակը կսկսի շարջվել, եթե այրենք թելը. նկարում պատկերված 1 և 3 վիճակներում
  Պատասխան՝ 2
 3. Հրացանից կրակելիս գնդակի արագությունը 600մ/վ է, իսկ հրացանի հետարվածի արագությունը՝ 1,5մ/վ: Ո՞ր մարմնի զանգվածն է մեծ և քանի՞ անգամ: Գնդակի զանգվածը 400 անգամ փոքր է հրացանի զանգվածից:
  Պատասխան՝ 2
 4. Քանի կիլոգրամ է պարունակում 2.5 տոննան. 2500կգ.
  Պատասխան՝ 5
 5. Քանի՞ գրամ է 0,025կգ-ը: 25գ.
  Պատասխան՝ 1
 6. Արտահայտեք 250 գրամը կիլոգրամներով: 0,25կգ.
  Պատասխան՝ 2
10.Մարմնի խտությունը
Տարբերակ 1
I.Բետոնի խտությունը 2200կգ/մ3 է, նշանակում է, որ 1մ3 ծավալով բետոնը 2200կգ է
Պատասխան՝ 1
II.V=20մ3
m=16,000կգ.
-?
16,00020=800կմ/մ3
Պատասխան՝ 2
III.V=0.0002մ3
m=1,6կգ.
-?
mv=1,60,002=800կգ/մ3
Պատասխան՝ 4
IV.=2700կգ/մ3
գ/սմ3-?
=2700կգ/մ3=270010001000000=2710գ/սմ3=2,7գ/սմ3
V.V=0,5դմ3
m=450գ.
-?
V=0,5դմ3=0,5*1*1*1=0,5*10*10*10=0,5*1000=500

=mV=450գ.500սմ=0,9գ.սմ3


Նյութ
Մարմին
պղինձ
ինքնաթիռ
ճենապակի
տիեզերանավ
ջուր
ինքնահոս գրիչ

ավտոմեքենա
Դուռ,աթոռ,սեղան,դարակ-փայտե,երկաթյա,

Դանակ,պատառաքաղ,դանակ-փայտե,երկաթյա,պլասմասե

տուն-քարե,փայտե


ապակուց-սպասք,պատուհան,դուռ

ռետինից-անվադող
փայտից-սեղան,աթոռ,դարակ
պողպատե-ցողեր
պլաստմասե-սպասք,վարդակ
մկրատ-երկաթ
բաժակ-պլաստմասե,ապակե,երկաթյա
ֆուտբոլի գնդակի օդափուչիկը-ռետինից
բահ-փայտից և երկաթից
մատիտը-փայտից

Աֆտոմեքենայի շարժումը, առառկայի  շարժումը,մարդու  շարժումը:
Սառուցի հալելը
Ջրի, ոսկիի, պղինձի, երկաթի գոլորշիացումը
Արևի բացվելը
էլեկտրոսալիկի տաքանալը
Կայծակի ձայնը
Տերևների սֆսֆոցը
Կատուների մլավոցը
Շան հաչոցը
Կայծ տալը
Լույսը
Համակարգիչի լիցքավորումը
Մագնիսի քաշելը
Արևի ծագելը
Կայծակը
Աստղերի շողշողալը
Լուսնի շողշողալը
Մեղանիկական-Գունդը գլորվելը,լույսը բացվելը,գերանը լողում է,ժամացույցի ճոճանակը տատանվում է,ամպերը շարժվում է ,աղավնին թռչում է,
Ջերմային-կապարը հալվում է,ցրտում է,ձյունը հալվում է, ջուրը եռում է,ամպրոպ
Ձայնային-լսվում է ամպրոպի դղրդյունը,արձագանք,տերևները սոսափում են:
Էլեկտրական-էլէկտրալամպը վառվում է,փայլատակում է կայծակը
Լուսային-աստղերը առկայծում են,լուսը բացվելը,փայլատակում է կայծակը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий