Փոխադրություն կտակարանից

Յայնժամ վարեցաւ Յիսուս յանապատ ի հոգւոյն՝ փորձել ի սատանայէ: 
Հոգին տարավ Հիսուսին անապատ, որպեսզի փորձությունների ենթարկվեր սատանայի կողմից:
2 Եւ պահեալ զքառասուն տիւ եւ զքառասուն գիշեր՝ ապա քաղցեաւ: 
Քարասուն օր ու գիշեր պահվեց այնտեղ և սովածացավ:
3 Եւ մատուցեալ փորձիչն՝ ասէ ցնա. Եթէ որդի ես Աստուծոյ՝ ասա զի քարինքս այսոքիկ հաց լինիցին: 
Եվ մոտենալով փորձիչն ասեց նրան.
-Եթե Աստծո որդին էս ասա, որ այս քարերը հաց դառնան:
4 Նա պատասխանի ետ եւ ասէ. Գրեալ է՝ թէ ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ ամենայն բանիւ որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ: 
Նա պատասխանեց.
-Գրված է, որ մարդ միայն հացով չի ապրում, այլ խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից:
5 Յայնժամ առեալ ածէ զնա սատանայ ի քաղաքն սուրբ, եւ կացուցանէ զնա ի վերայ աշտարակի տաճարին, 
Եվ այդ ժամանակ սատանան տարավ նրան սուրբ քաղաք և կանգնեցրեց տաճարի աշտարակին:
6 եւ ասէ ցնա. Եթէ որդի ես Աստուծոյ՝ արկ զքեզ աստի ի վայր. զի գրեալ է՝ թէ հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քո՝ եւ ի վերայ ձեռաց բարձցեն զքեզ, զի մի՛ երբէք հարցես զքարի զոտն քո: 
Եվ ասաց նրան.
-Եթե Աստծո որդին ես, ապա գցիր քեզ այստեղից: Գրված է, որ պատվիրված է հրեշտակներին բարձրացնել քեզ ձեռքերի վրա, որ երբեք ոտքդ քարին չդիպչի:
7 Ասէ ցնա դարձեալ Յիսուս. Գրեալ է՝ թէ ո՛չ փորձեսցես զՏէր Աստուած քո: 
Դարձյալ Հիսուսն ասաց.
-Գրված է, որ չպետք է փորձեց քո Աստծուն:
8. Դարձեալ առնու ածէ զնա սատանայ ի լեառն մի բարձր յոյժ, եւ ցուցանէ նմա զամենայն թագաւորութիւնս աշխարհի, եւ զփառս նոցա, 
Դարձյալ սատանան տարավ նրան լեռան մի բարձր գագաթ և ցույց տվեց ամբողջ աշխարհի թագավորությունը և փառքը
9 եւ ասէ ցնա. Զայս ամենայն քեզ տաց՝ եթէ անկեալ երկիրպագանիցես ինձ:
Եվ ասաց.
-Այս ամենը քեզ կտամ, եթե ինձ երկրպագես: 
10 Յայնժամ ասէ ցնա Յիսուս. Երթ յետս իմ սատանայ. զի գրեալ Տեառն Աստուծոյ քում երկիր պագցես, եւ զնա միայն պաշտեսցես: 
Եվ այդ ժամանակ Հիսուսն ասաց.
-Արի իմ ետևից սատանա, գրված է, որ միայն քո Աստծուն պետք է երկրպագես և պաշտես:
11 Ապա եթող զնա սատանայ. եւ ահա՝ հրեշտակք մատեան եւ պաշտէին զնա:
Սատանան թողեց նրան և հրեշտակները մոտենալով նրան երկրպագեցին:

Что такое омонимы в русском языке?

Греческий термин омоним (homos — одинаковый,  onyma — имя) буквально значит одинаковое имя. Омонимами являются слова, совпадающие в звучании и написании, но имеющие разное значение.
Омонимы — это слова, которые совпадают между собой как в звучании, так и написании, но имеют различное значение.

Омонимы и их разновидности

В русском языке различают полные и неполные омонимы. Полными омонимами являются слова одной части речи, совпадающие в написании и звучании, но с разным лексическим значением.

Примеры:

 • график (план работы) — график (художник);
 • планировать (плавно снижаться) — планировать (составлять планы);
 • гладь озера (ровная поверхность) — гладь (род вышивки);
 • заставлять (принуждать) — заставлять (загораживать);
 • наряд (одеяние) — наряд солдат;
 • среда обитания — среда (день недели);
 • стан (туловище) — полевой стан (место стоянки).

Неполные омонимы: омографы, омофоны, омоформы

В русском языке существуют неполные омонимы, к которым отнесем омографы, омофоны и омоформы.
Прочтите об омоформах, или морфологических омонимах.
Слово омограф (homos -одинаковый, grapho — пишу) в переводе с греческого языка значит «одинаковое написание». Омографы пишутся одинаково, но звучат по-разному и имеют различное значение.


Примеры омографов:

 • мука́ (пшеничная) — му́ка (переживание);
 • о́рган человека — орга́н (музыкальный инструмент);
 • за́мок (феодала) — замо́к дверной;
 • па́рить в бане — пари́ть в воздухе.

Games and computer language

Game language
The words what we have learnt while playing computer game.
Play, start, began, win, winner, finish, let's go, run, ready, exelent, coins, points, level, score, loose, bad, level up, game over, the best, right, left, jump. race, cars, change, challenge, color, money, free, time, time out,
Computer language
The words from the internet and other devices.

Desktop, pictures, download, documents, calendar, data, open, close, shut down, sleep, restart, lock, log off, programs, internet, connection, volume, follow, unfollow, friend, unfriend, message, notification, new, window, post, share, comment, games, chat conversation, music, control panel, security, password, help, support, search, button, like, home, see more, read, groups, pages, events, live, videos, timeline, direct, translate, website, blog, start, book, drive, folder, presentation, film, watch, continue, listen, create, personal, file, close, update, keyboard, loading, veiw, review, zoom in, zoom out, printers, history, edit, settings, mail, technology, bookmarks, recycle bin, apps.

Սովորողի երրորդ շրջանի անհատական ուսպլան


 • Դասացուցակ
 • Ժամատախտակ
 • Ընտրություն-Կինո-ֆոտո
 • Մարզաձև՝ մարզական ակումբ- Վոլեյբոլ
 • Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում- «Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբ
 • Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս - «Տարոն» գեղագիտական արվեստի կենտրոն (Ժամանակակաից պարերի ավարտական դասարան), Սիրողական պարերի խումբ (Գեղարվեստի դպրոցում)
 • Շուրջտարյա նախագծեր - Սովորող-Սովորեցնող, Ֆիլմադարակ, Մեդիադարակ, Մտադարակ, Ֆլեշմոբեր, Դիջիթեք
 • Աշխատող-սովորող -