Hovhannes Tumanyan «When some day»

Sweet comrade, when you come some day
To gaze upon my tomb,
And scattered all around it see
Bright flowers in freshest bloom,

Think not that those are common flowers
Which at your feet are born,
Or that the spring has brought them there
My new home to adorn.

They are my songs unsung, which used
Within my heart to hide;
They are the words of love I left
Unuttered when I died.

They are my ardent kisses, dear,
Sent from that world unknown,
The path to which before you lies
Blocked by the tomb alone! 


Եթե մի օր, անո՜ւշ ընկեր,
Գաս այցելու իմ շիրմին,
Ու նորաբույս վառ ծաղիկներ
Տեսնես փըռված չորս կողմին,

Դու չը կարծես թե հասարակ
Ծաղիկներ են ոտքիդ տակ,
Կամ թե գարունն է այն բերել,
Իմ նոր տունը զարդարել:

Նրանք չերգած իմ երգերն են,
Որ սրտումըս ես տարա,
Նըրանք սիրո այն խոսքերն են,
Որ դեռ չասած ես մեռա:

Նրանք իմ ջերմ համբույրներն են,
Այն աշխարքից ուղարկված,
Որի ճամփեն քո առաջև
Գերեզմանով է փակված…
1894

The translation is very good. I think I will change only the word dear, because there wasn't that word in poem.

Комментариев нет:

Отправить комментарий