Joke about a bed (translation)

Peter goes to a doctor. “Doctor, I have a problem,” he says. “When I sleep in my bed, I think that there is somebody under my bed. I look under my bed and I think there is somebody on my bed. On, under, on, under. I think that I am crazy!”
The doctor thinks for one minute. Then he says, “Come to me for 2 years. Come here three times in a week and I will help you.”
“How much will I pay?” Peter asks.
“One hundred dollars for a visit,” the doctor says.
Peter says, “I will think about it.”
Peter never comes back. After two weeks, he meets the doctor on the street.
“Why didn’t you come to visit me?” the doctor asks.
“One hundred dollars for one visit? It is expensive for me. A barman helped me for 10 dollars.”
The doctor doesn’t understand, “What did he do with you?”
“He told me to cut the legs of the bed.”

Փիթերը գնաց բժշկի մոտ.
-Բժիշկ ես խնդիր ունեմ,- ասաց,- Երբ ես անկողնուս մեջ քնում եմ կարծում եմ թե մահճակալիս տակ ինչ որ մեկը կա: Նայում եմ մահճակալիս տակ և կարծում եմ, թե մահճակալիս վրա ինչ որ մեկը կա: Վրան, տակը, վրան, տակը: Կարծում եմ, որ գժվել եմ.
Բժիշկը մի րոպե մտածեց հետո ասաց.
-Երկու տարի, շաբաթըերեք անգամ եկեք ինձ մոտ և ես կօգնեմ ձեզ.
-Որքան ես պետք է վճարեմ,- հարցրեց Փիթերը.
-Հարյուր դոլլար մեկ այցի համար,- պատասխանեց բժիշկը.
Փիթերն ասաց.
-Ես կմտածեմ այդ ուղությամբ:
Փիթերն էլ երբեք չվերադարձավ: Երկու շաբաթ հետո նա փողոցում բժշկին հանդիպեց:
-Ինչո՞ւ չեկար ինձ մոտ,- հարցրեց բժիշկը.
-Հարյուր դոլլար մեկ այցի համա՞ր: Դա շատ թանկ է ինձ համար: Բարմենն ինձ տաս դոլլարի դիմաց օգնեց:
Բժիշկը չհասկացավ,- ի՞նչ արել նա քեզ հետ.

-Նա առաջարկեց ինձ հանել մահճակալի ոտքերը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий